Музейна мрежа в България
 
Начало » Научни форуми » Минали
 
Панаир на музейни изложби - Русе 2010

Вторият Панаир на музейни изложби/ Museum exhibition fair (MEF) е основа за изграждане на съвременна репертоарна политика в музеите, форум за споделяне на добри практики. В десетилетията на промени в България смяната на модела на работа в музеите и галериите по отношение на временните изложби протича изключително бавно. Непознати за публиката остават формираните колекции и тематичните области, в които определени изследователи работят. Тъкмо това налага необходимостта от системност на временните експозиции, планирани във времето, от изграждане на репертоар.
Панаирът на музейните изложби е място, където се срещат уредници, представящи готов продукт – временни експозиции; панаир, на който музейните мениджъри, културни оператори или туроператори биха имали възможност да се ориентират в програмирането на експозиции на музеите и галериите.
Панаир на музейни изложби е съгласуван с Министерство на културата, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” и Дирекция „Културно наследство”.

Работна програма
Панаир на музейни изложби
Museum exhibition fair
27 - 29 октомври 2010, Русе

27 октомври, сряда
Исторически музей, пл. Батенберг 3
15.00 Р егистрация:
фоайе на Регионален исторически музей Русе
16.00 Презентация и постер сесия –
Добри реставрационни практики, Асоциация на реставра-
торите в България, Театрален комплекс „Доходно здание”,
пл. Свобода.
17.30 Панаир – представяне и договаряне на сувенири,
Зала „Русе”, Исторически музей
18.00 „Приятели на музеите”, филм на Арена медия, 28 мин.
18.30 Вечер в музея с чаша вино
28 октомври, четвъртък
Театрален комплекс Доходно здание, пл. Свобода
09.30 O ткриване и официални приветствия
Министерство на културата на Република България
Кмет на Община Русе
10.30 - 13.30 Първа работна сесия
Възможности за мобилност на музейните колекции
Презентации и дискусии с ключови участници и експерти
Лаура Пастор, шеф на Икономически департамент, Музей Прадо,
Мадрид, Испания – Управление на музейни колекции.
Екатерина Джумалиева, Началник отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства”, Дирекция „Културно наследство”, Министерство на културата - ”Заключителен доклад и препоръки на
работната група по „Мобилност на колекциите”
д-р Людмила Димитрова, Явор Койнаков, Културен институт към
Министъра на външните работи – Стратегия за представяне
на българското наследство в чужбина.
Снежана Йовева-Димитрова, Началник на политически кабинет, Министър без портфейл - Презентирането на изложби сред бъл-
гарските общности в чужбина като механизъм за подкрепа на
българската идентичност.
Мария Тодорова-Симова, гл. инспектор в отдел “Движимо наслед-
ство”, Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културно
наследство, Министерство на културата - Профил на времен-
ните изложби в чужбина 2005-2010 г.
доц. д-р Ирена Бокова, Нов Български университет/ Асоциация на
Клубовете „Приятели на музея” - Четири изложби с една тема.
доц. д-р Соня Алексиева, Нов Български университет – Музеят и него-
вите публики: win-win zone.
13.00 - 13.30 Дискусия
13.30 - 15.00 О бедна почивка
15.00 – 18.30 Втора работна сесия
Презентации на изложби
Мултимедия, дискусия и договаряне
Драгомир Йорданов, Регионален исторически музей – Велико Търново,
„Филип Тотю между мита и историята”
д-р Даниела Станчева Цанкова-Ганчева, Национален военноисториче-
ски музей - София – “Съдби белязани от войната”
доц. д-р Валентин Плетньов, Регионален исторически музей – Варна
– „Изложби в чужбина 2009/2010”
Емил Михов, Национален музей на образованието – Габрово - „Училищ-
ни уреди и апарати”
доц. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе - „Ру-
сенци на път”
доц. д-р Валентина Ганева-Маразова, Нов Български университет -
Учебен музей на НБУ
Росица Бинева, АЕК „Етър” – „Етър... когато миналото оживява”
Стела Димитрова, Даниел Руменов, Регионален исторически музей
– Шумен - “Полъх от стария град”
Мариан Нягу, Музей на Долния Дунав, Кълъраш, Румъния – Изкуство и
магия през праисторията. Живот и смърт по Долен Дунав.
Олга Петрова, Регонален исторически музей – Плевен, тема „Духовни
реликви”
Татяна Цанкова, Йорданка Шиякова, Дом на хумора и сатирата –
Габрово, тема „ Европейски срещи с хумористичното изкуство.
Графика и рисунка”
Ваня Йорданова, Регионален исторически музей „Стою Шишков”
– Смолян - “Традиции и багри от Родопите”
Грозделина Георгиева, Регионален етнографски музей – Пловдив, „Бър-
зо, точно, срочно. Из историята на съобщенията”
18.30 Дискусия
29 октомври, петък
10.00 Посещение на русенски галерии и туристически забележи-
телности
• Русенска художествена галерия
• Музей на транспорта и съобщенията
• Градският център на Русе – европейско наследство

Организатори:
Министерство на културата,
Регионален исторически музей Русе,
Подкрепа:
Община Русе,
Сдружение Приятели на музея,
Сдружение Европейски пространства
Партньори:
Асоциация на реставраторите в България,
Арена Медиа

 
 
 
За контакти Полезни връзки