Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0003 Грифоните

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата

Камерна гробница  – Грифоните
Двукамерна каменна куполна гробница

Могилен насип. Форма - сегмент от сфера. В предварително издигнатия насип с диаметър 45 м и височина 11-13 м е вкопано каменното съоръжение.
Гробницата. Изградена от каменни блокове. Фасадата е ориентирана на юг и е украсена над входа с триъгълен профилиран фронтон с палмета в центъра и с две полупалмети в краищата.
Покритият с керемиди дромос (дъл. 7,8 м) е вторично изграден. Той се стеснява към фасадата. Първоначално дромосът е бил по-широк (4,6 м и 2,43 м.- при фасадата), след което е значително стеснен (съответно на 2,2 м. и на 1,35 м).  
Първата камера представлява правоъгълно помещение (1,36 х 2,12 м) с двускатно покритие.
Централната камера е с кръгъл план (диам. 3,33 м) и куполно покритие, започващо от първи ред (макс. вис. 3,9 м). Подът на двете камери е застлан с каменни плочи, покрити с бяла замазка. Със същата замазка са били покрити и стените им. Срещу входа на кръглата камера е разположено каменно ложе с пластична украса, пред което е поставена каменна масичка. По стените на централната камерата на места са забити пирони. Входовете на двете камери са се затваряли с двукрили каменни врати.
Преди окончателното скриване на съоръжението под могилния насип, вратите са начупени, дромосът е запълнен с камъни и пръст.
Опразнена през древността, запазени са няколко златни маниста между каменните блокове на ложето.
Открита през 1995 г. от Г. Китов.
Лит. Г. Китов.  Нови открития в Долината на царете. – Анали.1/4 1996: 37-68;  Г. Китов. Тракийски могилни храмове. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък. 2006: 82-114;  Д. Димитрова. Проблеми на тракийската архитектура в Долината на владетелите. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък. 2006: 114-128; G. Kitov. The Griffin Tumulus. –  Thracia 15, Sofia 2003: 303-312.

Дата: втора половина на 4 в. пр. Хр.
Местоположение: некропол Шипка-Шейново.
с. Шипка, Казанлъшко

 
 
 
За контакти Полезни връзки