Исторически музей "Искра" Казанлък
 
Начало » Каталог
 
Голяма Арсеналка

Музей: Исторически музей "Искра" Казанлък
Намира се в: Комплекси - Тракийски гробници
Гробницата под могила Голяма Арсеналка
Двукамерна каменна куполна гробница

Могилен насип. Доста правилна пресечена конична форма с кръгла площадка с диаметър около 10 м на върха. Северните склонове са по-стръмни. Височината ù е средно 8 м, а диаметърът - 45 м. Гробницата е построена в югоизточната периферия с лице на юг.
Гробницата.Обърнатата на юг фасада в краищата е конструктивно свързана с перпендикулярни на нея стени, които са подпирали могилния насип, когато съоръжението се е използвало.
Първата камера е правоъгълна с двускатно покритие (1.91 х 1.39 м). Максималната й височина е 2.85 м. Входът към нея е бил затворен с двукрила каменна врата, чиито долни краища са запазени на място. Подът е от утъпкана почва. Стените са градени от 6 реда каменни блокове. На вис. 2.35 м. започва стесняването за двускатното покритие.
Централната камера има кръгла основа с диаметри между 3.05 и 3.20 м и височина до върха на купола 3.25 м. Срещу входа е поместено погребално ложе. Подът е застлан с 3 реда секторни каменни плочи, които при откриването на гробницата са били разместени. Плочите са били концентрично подредени около кръгла централна плоча с издялана кръгла вдлъбнатина в центъра й. Входът към централната камера се е затварял с двукрила каменна врата (открити са 2 фрагмента, паднали в правоъгълната камера). 
Периоди и преустройства. Регистрирани са четири основни периода. Първоначално е натрупан могилния насип, след това част от него е отнета и е изградена гробницата, която според Г. Китов е играела ролята на мавзолей. След това достъпът до нея е преустановен, изграден е преграден зид пред входа и фасадата, вратите са подпрени с големи каменни блокове. През четвъртия период първото помещение е било опразнено, но след това гробницата е старателно затворена.
Жертвоприношение: конско погребение в първата камера. Костите са открити разбъркани.
Находки. В първата камера са намерени: фрагментирани керамични аскос и ойнохое, железни и оловни  безформени късове, сребърна обковка и златно мъниста. Според разкопвача те са изнесени от централната камера и са изгубени по време на ограбването на гробницата през древността. В централната камера върху погребалното ложе, под него и между плочите на пода са намерени множество нахвърляни камъни, които не принадлежат на градежа на гробницата. В нея са открити и 4 златни апликации, късове от златни и позлатени бронзови телчета, глинени маниста с позлата, както и фрагменти от надгръдник, изработен от желязо и покрит с позлатени сребърни пластинки.
Лит.: Г. Китов. Могилата Голяма Арсеналка (Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка-Шейново) - Археология XXXVIII, 1996, 4, 31-42; Г. Китов. Нови открития в Долината на царете. – Анали 1/4 1996: 37-68; Г. Китов. Тракийски могилни храмове. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък 2006: 82-114; Д. Димитрова. Проблеми на тракийската архитектура в Долината на владетелите. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък 2006: 114-128

Дата: втора половина на 4 в. пр. Хр.
Местоположение: в северния край на некропола Шипка-Шейново, който се състои от 15 насипа, разположени на 100-200 м разстояние един от друг.
Шейново, Казанлъшко 
 
 
За контакти Полезни връзки